ติดต่อเรา
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
อาคาร 4 ชั้น 3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/23 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0 2590 6211 ต่อ 818
E-mail: geriatric.data@gmail.com